Organisatie

ANBI status

De Westerkim heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij de omzet volledig inzetten voor de zorg aan onze bewoners en cliënten en dat giften aan de Westerkim aftrekbaar zijn van de belasting. U vindt op deze pagina de benodigde informatie vanuit onze publicatieplicht voor de ANBI.

ANBI

Naam en gegevens

De formele naam van onze stichting is Stichting Woon- en zorgcentrum de Westerkim. Bij het publiek zijn wij bekend onder de naam woonzorgcentrum de Westerkim.

 

Doelstelling en grondslag

Het doel van de stichting is – gehoorgevend aan de in de bijbel opgedragen naastenliefde – het verlenen van vele vormen van hulp, zorg en behandeling, zoals huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling, huisvesting en overige dienstverlening en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord, aan ouderen, (chronisch) zieken en (oudere) mensen met een beperking in de regio Hoogeveen.

De bijbel vormt de grondslag voor ons werk. Hieraan ontlenen wij de opdracht om te werken in de geest van naastenliefde en barmhartigheid. Op basis van deze grondslag hebben wij onze een belofte ‘Welkom thuis’, geformuleerd.

Beleid

Om onze doelstelling te realiseren hanteren wij beleid op vier pijlers:

  • kwaliteit
  • leren, werken & ontwikkelen
  • nieuwbouw
  • thuis zijn

Bestuursamenstelling en beloningsbeleid

In de statuten van onze stichting is o.a. de besturing van de organisatie vastgelegd. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.  De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren de Zorgbrede Governance code als uitgangspunt voor het functioneren. Naast de statuten is er een Reglement Raad van Bestuur en een Reglement Raad van Toezicht.

Alle medewerkers ontvangen een beloning conform de cao VVT. De Raad van Bestuur valt onder de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ-regeling). De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vallen onder de Wet Normering Topinkomens (WNT).

 

Namen RvT en RvB

 

Financiële verantwoording

Onze jaarcijfers vindt u op jaarverantwoordingzorg.nl waarbij u kunt zoeken op Westerkim.

Download Staat van baten en lasten 2022
Download ons Jaarbericht 2022