Privacy
verklaring

De Westerkim verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens. In deze verklaring geven wij aan hoe wij hiermee omgaan.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

De Westerkim verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken en taken voortvloeiend uit overeenkomsten met bewoners/cliënten uit te voeren.

 

Grondslag van de verwerking

De Westerkim moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit de AVG. Op grond hiervan is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na expliciete toestemming van de betrokkene, voor de uitvoering van een overeenkomst of op basis van wettelijke taken.

 

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de zorgleveringsovereenkomst en andere met bewoners/cliënten gesloten overeenkomsten brengt met zich mee dat de Westerkim persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt dus op basis van een wettelijke grondslag of een samenwerkingsovereenkomst. De uitvoering van wettelijke taken kan met zich meebrengen dat de Westerkim gegevens deelt met toezichthouders.

 

Verantwoordelijke

De Westerkim is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de Westerkim beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De Westerkim  is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 

Informatie over gegevensverwerking

De Westerkim  informeert betrokkenen (cliënten, vrijwilligers, medewerkers) als zij gegevens van hen gaat verwerken.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De Westerkim heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Westerkim bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De termijnen van bewaren van de verschillende gegevens zijn opgenomen in het privacy-beleid.

 

Cookies

De Westerkim maakt op haar websites gebruik van functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken en optimaal te beheren.

 

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de Westerkim verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. De Westerkim behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Woonzorgcentrum de Westerkim, t.a.v. het bestuurssecretariaat
Griendtsveenweg 9
7901 EB  Hoogeveen

 

Functionaris Gegevensbescherming

De Westerkim heeft een Functionaris Gegevensbescherming, de heer H. de Vries. Deze functionaris werkt onafhankelijk en houdt toezicht op de rechtmatige en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens door de Westerkim. De functionaris is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder registratienummer FG000924.