Organisatie

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is ingegaan per 1 januari 2020 als opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Wet zorg en dwang

Wat is de Wet zorg en dwang (Wzd)?

De nieuwe Wet zorg en dwang beschermt mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) tegen onnodige onvrijwillige zorg, fysieke vrijheidsbeperking en gedrag beïnvloedende medicijnen. De Wzd is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan, waarbij het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Voor wie is de Wet zorg en dwang?

In ons land mag professionele zorg in principe alleen op vrijwillige basis worden gegeven. Uitzonderingen worden bij wet geregeld. De Wzd maakt onvrijwillige zorg mogelijk  voor mensen met dementie of een aanverwante aandoening zoals Korsakov, Huntington of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), tenminste als deze aandoening leidt tot gedragsproblemen of regieverlies.

Stappenplan

Om een zorgvuldige én multidisciplinaire afweging te maken bij de inzet van onvrijwillige zorg volgen wij een stappenplan. Dat is een samenvatting van het Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf, jan. 2021) van ActiZ/VGN.

Kijk ook op: https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang/kennis-over-wzd

 

 

Cliëntcontactpersoon Wet zorg en dwang

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Mijn naam is Liesbeth Koster, ik werk als cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd) bij Quasir. Vanuit Quasir ben ik contactpersoon voor bewoners en verwanten van de Westerkim. Ik ondersteun cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers bij vragen of onvrede die over onvrijwillige zorg gaan. De Wet zorg en dwang – die sinds 1 januari 2020 van kracht is – regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast en ook uw rechten staan erin beschreven.

Als u, of uw naaste, niet instemt met de geboden zorg, wordt dit ook wel onvrijwillige zorg genoemd.  U kunt dan denken aan zaken als medicatie, zijn alle ruimten in uw woonomgeving voor u toegankelijk ( of zitten er ook dingen op slot?), kunt u altijd bezoek ontvangen en heeft u voldoende de mogelijkheid om datgene te doen wat u graag wilt doen en te leven zoals bij u past? Heeft u een vraag over de inzet van onvrijwillige zorg? Dan kunt u contact met mij opnemen. Ook als het niet duidelijk is of een vraag onder de Wzd valt, kunt u mij bellen of e-mailen. Als dat nodig blijkt, dan verwijs ik u naar de juiste hulp.

Soms is vooral een luisterend oor belangrijk, bijvoorbeeld om uw verhaal te doen en samen een probleem op te helderen. Als u dat wilt kan ik u ondersteunen bij het opstellen van een brief of mail. Ik kan meegaan naar een gesprek met de zorgverlener of een gesprek voor een klachtenprocedure. U beslist zelf welke stappen u wilt zetten, met of zonder mij. Ik ben onafhankelijk, partijdig aan de cliënt en werk vertrouwelijk. Ik deel, zonder uw toestemming, geen informatie met anderen. Om makkelijk vindbaar en toegankelijk te zijn, kom ik regelmatig op bezoek in de Westerkim. Graag kom ik u daar ook tegen!

Verder ben ik altijd goed te bereiken via:

Tel: 06 825 324 93

Mail: LiesbethKoster@Quasir.nl

Liesbeth Koster

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Liesbeth Koster

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Veelgestelde vragen over de Wzd

De Wet zorg en dwang is er voor mensen die zorg nodig hebben en een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) hebben. Uw familielid kan ook in aanmerking komen voor de Wet zorg en dwang als hij/zij bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel heeft en dezelfde zorg nodig heeft als iemand met dementie.
De Wet zorg en dwang is er voor mensen die zorg nodig hebben en een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) hebben. Uw familielid kan ook in aanmerking komen voor de Wet zorg en dwang als hij/zij bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel heeft en dezelfde zorg nodig heeft als iemand met dementie.
In de Wet zorg en dwang staat dat er ernstig nadeel is als er (een grote kans is op) bijvoorbeeld verwonding of levensgevaar. Er is ook sprake van ernstig nadeel als uw familielid zichzelf verwaarloost of financieel in de problemen raakt. Of als hij agressie bij anderen oproept.
Een onvrijwillige opname mag alleen in een instelling die geregistreerd staat. Wij noemen dit een Wzd-geregistreerde accommodatie
Een medische verklaring is een document dat wordt opgesteld door een onafhankelijke arts. In de medische verklaring staat of er in het geval van uw familielid wordt voldaan aan de criteria voor een rechterlijke machtiging of een voorwaardelijke machtiging. In het geval van een rechterlijke machtiging stelt deze arts een diagnose en concludeert of hij een opname voor uw familielid noodzakelijk en geschikt vindt. In het geval van een voorwaardelijke machtiging stelt deze arts een diagnose en concludeert of opname van uw familielid voorkomen kan worden door het stellen van voorwaarden. Het CIZ vraagt om een medische verklaring als: • u een (verlenging van een) rechterlijke machtiging of een voorwaardelijke machtiging aanvraagt; • u een aanvraag heeft gedaan voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) en uw familielid of zijn vertegenwoordiger wil geen opname (er is verzet). Zij vragen dan om een medische verklaring. • uw familielid nog thuis woont, kunt u vragen om een medische verklaring bij bijvoorbeeld de thuiszorgorganisatie die uw familielid zorg verleent, de cliëntondersteuner of de casemanager dementie.
Een medische verklaring is nodig bij het aanvragen van een (verlenging van een) rechterlijke en een voorwaardelijke machtiging. De medische verklaring moet worden opgesteld door een ter zake kundige arts. Deze arts kan verbonden zijn aan de zorgaanbieder waar uw familielid is opgenomen. Deze arts mag ten minste 1 jaar geen zorg hebben verleend aan uw familielid. Het CIZ stelt zelf geen medische verklaring op. Een ter zake kundige arts is een: • AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten) • SO (Specialist Ouderengeneeskunde) • Psychiater
U kunt geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen het besluit van het CIZ. U kunt wel een klacht indienen over hoe de medewerker van het CIZ zijn werk gedaan heeft. U kunt ook geen bezwaar maken of in hoger beroep gaan tegen het besluit dat de rechter neemt. Wel kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad of een klacht indienen bij de Rechtspraak.
U kunt telefonisch algemene informatie over een Wzd-aanvraag opvragen. Persoonlijke en cliëntgebonden informatie kan het CiZ niet aan iedereen verstrekken in verband met privacy. U leest op de site van het CIZ wie deze informatie mag opvragen en hoe. Een Wzd-aanvraag is een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging of voortzetting van een inbewaringstelling.
U kunt uw vraag stellen op de website van het CiZ (Het Centraal orgaan voor Indicatiestelling in de Zorg): www.ciz.nl of hen bellen op telefoonnummer 088 – 789 1000. Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de Wet zorg en dwang en hoe de Westerkim daarmee omgaat, dan kunt u zich richten tot onze Kwaliteitsverpleegkundigen Anne-Sophie Hooftman en Cora Quint. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer.