Organisatie

Wet zorg en dwang


De Wet zorg en dwang (Wzd) is ingegaan per 1 januari 2020 als opvolger van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Wet zorg en dwang

Wat is de Wet zorg en dwang (Wzd)?

De nieuwe Wet zorg en dwang beschermt mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) tegen onnodige onvrijwillige zorg, fysieke vrijheidsbeperking en gedrag beïnvloedende medicijnen. De Wzd is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan, waarbij het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden voor de onvrijwillige zorg, wordt er steeds meer deskundigheid ingeschakeld om mee te denken.

Voor wie is de Wet zorg en dwang?

In ons land mag professionele zorg in principe alleen op vrijwillige basis worden gegeven. Uitzonderingen worden bij wet geregeld. De Wzd maakt onvrijwillige zorg mogelijk  voor mensen met dementie of een aanverwante aandoening zoals Korsakov, Huntington of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), tenminste als deze aandoening leidt tot gedragsproblemen of regieverlies.

Hoe gaat de Westerkim hiermee om?

Wij zijn een geregistreerde Wzd-accommodatie, wat betekent dat we ook gedwongen opnames kunnen doen. In het geval van een gedwongen opname bekijkt een interne commissie hoe de opname het beste kan worden ondersteund en of we de juiste zorg verlenen. Uiteraard streven we er binnen de Westerkim altijd naar dat we geen onvrijwillige zorg geven.

Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang staat op: https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang

Stappenplan

Om een zorgvuldige én multidisciplinaire afweging te maken bij de inzet van onvrijwillige zorg volgen wij een stappenplan. Dat is een samenvatting van het Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf, jan. 2021) van ActiZ/VGN.

Kijk ook op: https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang/kennis-over-wzd

Onvrijwillige zorg herkennen

Wat voor de ene cliënt vrijwillige zorg is, kan voor de andere cliënt onvrijwillige zorg zijn. De Casuschecker Wet zorg en dwang van Vilans helpt om met de bril van de Wet zorg en dwang naar concrete cliëntsituaties te kijken.

Kijk ook op: https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang/onvrijwillige-zorg-herkennen

Vragen?

Heeft u nog vragen over de Wet zorg en dwang en hoe de Westerkim daarmee omgaat, dan kunt u zich richten tot onze Kwaliteitsverpleegkundigen Anne-Sophie Hooftman en Cora Quint. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer.