Weekopening de Westerkim

Jezus op de berg met Mozes en Elia: zijn gezicht straalde als de zon (n.a.v. Mattheüs 17:2)

Uit de Bijbel: Matteüs 17: 1-8 De verheerlijking van Jezus, Mozes en Elia op de berg
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op [om te bidden, | Lucas 9:28, slot], waar ze alleen waren.2 Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren [en in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de mannen bij Hem | Lucas 9: 31-32] 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Overdenking: Jezus’ gezicht straalde als de zon… (Matteüs 17: 2)

Hebt u dat wel eens meegemaakt?

Dat iemand, die u wat vertelde, ineens helemaal begon te stralen?
Het lijkt een korte metamorfose, een tijdelijke gedaanteverandering. Stralend staat die ander daar…Alsof er zich een andere werkelijkheid heeft voorgedaan, die alleen die ander gezien heeft.
Ik zie ‘t bij kinderen. Mijn jongste dochter deed eens mee met een danswedstrijd. Toen de jury zei hoe goed ze gedanst had, straalde ze van oor tot oor. Geweldig!Ik zie ‘t bij ouderen. Ook bij mensen die niet zoveel meer vertellen kunnen. Bij bloemschikken, als ‘t mooi wordt…. En laatst zag ik het op een huiskamer, toen we er een mooi lied zongen: er kwam glans op sommige gezichten. Prachtig!

We lazen het verhaal van Jezus’ verheerlijking op de berg (Mattëus 17). Bij Matteüs (Marcus en Lucas) lezen we, dat Jezus’ gezicht ging stralen. Hoe dan?Jezus gaat de berg op om te bidden, met Petrus, Johannes en Jakobus (Luc. 9:28). Deze drie leerlingen trekken vaker op met Jezus; later ook naar Getsemane (Matt. 26: 36-46). Ze gaan mee als steun voor Jezus, die wil bidden. Maar wat blijkt? Als Jezus bidt, vallen ze in een diepe slaap!

En later ook in Getsemane. Hoe zo steun? Jezus moet ’t helemaal alleen doen. Ik vraag me af: misschien zou ik dat ook doen: slapen i.p.v. bidden?

Maar dan schiet de hemel Jezus te hulp. En hoe! Ik denk dat het stralende licht van Jezus de leerlingen uit hun slaap haalde.Dan zien ze hoe Jezus’ gedaante veranderde: ‘zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht’. (v. 2) De glans en heerlijkheid, die Jezus eerder in de hemel had, omringt Hem opnieuw.

Ineens zien de leerlingen twee mannen bij Jezus. Ze weten meteen wie: Mozes en Elia; twee belangrijke vertegenwoordigers van het Oude Testament!Mozes staat symbool voor de wet, de Thora. Hij mocht Gods volk uitleiden uit het land Egypte, het land van slavernij.Elia staat symbool voor de profeten. Elia was het die de zoon van de weduwe opwekte; die ook een hemelvaart kende, net als Jezus later. Juist Mozes en Elia – als vertegenwoordigers van het OT– verschijnen aan Jezus! Wat een enorme bemoediging voor Jezus! Want kort hiervoor heeft Jezus zijn leerlingen, dat Hij veel zou moeten lijden, dat Hij verworpen en gedood zou worden (Matt. 16:22-23). Jezus eindigde toen ermee: ‘wanneer de Mensenzoon komt, samen met zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, zal Hij ieder naar zijn daden belonen.’ (16:27).

NB: 6 dagen later verschijnt die stralende heerlijkheid aan Jezus, Mozes en Elia!
Lucas 9 vertelt dat ze spraken over ‘zijn heengaan, de weg die Hij zou voltooien’. Letterlijk staat er: zij spraken over zijn uittocht. Hoe Jezus hen zou uitleiden uit de slavernij van de zonde. Daarvoor staat Jezus de moeilijke weg van lijden en dood te wachten.

Maar God stuurt Mozes en Elia om zijn Zoon te bemoedigen: ga door, via lijden naar heerlijkheid. Waar de schaduw van de dood dreigt, komt God Hem in het licht zetten, samen met Mozes en Elia. Vóórdat die verlatenheid komt, verandert hemelse heerlijkheid Jezus’ gezicht, stralend als de zon.

Petrus gaat ineens spreken. De visserman wil deze ontmoeting vasthouden: ‘Goed dat wij hier zijn. Zal ik drie tenten opslaan?’ Hij weet niet wat hij zegt… Juist dan glijdt de schaduw van een stralende wolk over hen heen. Uit die wolk klinkt, net als bij Jezus’ doop, een stem: de stem van God: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde. Luister naar Hem’. (Mat. 17:5 / Marc. 9:27)

Een 2e bemoediging, nu van zijn Vader hoogst persoonlijk: Ik hou van Je!

En een boodschap voor zijn leerlingen, voor allen en voor ons. Luister naar Hem!

Jezus is de vervulling van Mozes en Elia, Wet en profeten.

Hij komt om de moeizame relatie tot Vader te herstellen. Dwars door lijden heen.

Hij komt om onze waaroms te beantwoorden met zijn Waarom aan kruis. Hij komt om mensen te vernieuwen in heerlijkheid. Want het is waar: dit leven is niet anders dan een voortdurend sterven (doopformulier). Denk aan zorg voor zieken, met ups en downs, ook onze levenseinde, soms door aftakeling heen. Maar God wil het léven, niet de dood. En dat hoort Jezus hier van zijn Vader, als Hij op weg is naar zijn heengaan. En wij horen het ook: hoor naar Hem.

De leerlingen vallen bang op de grond, hun gezicht verborgen. Maar Jezus raakt ze aan: ‘Sta, op, wees niet bang’. En als ze kijken, zien ze niemand dan Jezus alleen.Ook onze weg loopt eens ten einde. We zuchten er soms onder. Wat ben ik blij dat Lucas en Petrus gehoord en geschreven hebben. Later schreef Petrus zelf hierover: 16 …wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. 17 Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen Hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 18 Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem op de berg waren. 19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.’ (2 Pet. 1:16-19). Daar mogen ook wij van gaan glanzen!

Amen

Gebed

Heer, wij komen bij U, en eerlijk gezegd: onze ogen stralen niet vaak. We hebben al veel meegemaakt, en de zwaarte van ons leven duwt de stralende lichtheid van uw beloften soms zomaar naar de achtergrond.

Wil ons deze week weer nieuwe moed en vreugde, hoop en uitzicht geven.

Heer, wij zagen iets van Jezus, zoals de evangelisten Hem zagen én hoorden.

Dank U, dat U ook ons daarmee wilt bemoedigen, net als uw Zoon toen. Als ons heengaan ons bezighoudt en misschien naar beneden drukt, spreek dan ook ons aan als uw geliefde kinderen: “Jij bent mijn geliefde dochter of zoon, Ik vind vreugde in jou.” Hernieuw zo onze vreugde in U en onze liefde voor U.

Dan zal ook ons vertrouwen toenemen en houden we onze aandacht gericht op wat U belooft, totdat uw grote dag aanbreekt en Christus, de Morgenster, opgaat.

Als ik daar in zijn heerlijkheid / mag stralen als de zon / dan prijs ik U in eeuwigheid, dat ik genade vond (Opw. 428)

Sterk ons in de week, die voor ons ligt. Help ons onze lasten dragen, vooral als we moeilijk bericht hebben gehoord over onze gezondheid of over mensen die ons lief zijn. Sterk allen die hier wonen, werken of vrijwilliger zijn. Houd uw kerk in stand, en verlos uw wereld van zoveel ellende, nood, oorlog en verwoesting.

Amen

Hartelijke groet van Klaas van Hoek, geestelijk verzorger De Westerkim