Weekopening Westerkim

Maandag 4 september 2023

Eerste lied: Beveel gerust uw wegen (lied 904)

Lezing Psalm  36: 6-10 en 8

6 HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw, uw
gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
U, HEER, bent de redder van mens en dier.

8Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de
schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,

9 zij laven zich aan de overvloed van
uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugde,

10 want bij U is de bron van
het leven,door úw licht zien wij licht.
2HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld

3 door de mond van kinderen en
zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd om hun wraak en verzet
te breken.
4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar
bevestigd,

5 wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U
naar hem omziet?

6 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en
glorie,

7 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd:
8schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 9de vogels aan de
hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
10HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Overdenking

Ik kan er ontzettend van genieten, als ik
bijvoorbeeld wandel of fiets, dat ik van die mooie
wolken luchten zie. Ze hebben het ook wel over
“Hollandse luchten” en daarom gaat het deze week
over de wolken. Als ik dan kijk naar de wolken, dan
voel ik me klein. De wolken zijn ver bij me vandaan
en ze laten me iets zien van Gods grootheid.
En ik denk vaak aan de bekende woorden van
Jules de Corte:
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de
wolken zo snel
Misschien dat het een les aan de mens is
Die hem leert hoe fictief een grens is
Of misschien is ’t ook maar eenvoudig een eng’lenspel
Daarom zijn de wolken zo snel.
In onze spreektaal zijn een aantal bekende spreekwoorden over de wolken:
Achter de wolken schijnt de zon (=alle nare dingen zijn tijdelijk en daarna wordt het
beter)
Geen wolkje aan de lucht (=niets aan de hand – alles is prima in orde)
in de wolken zijn (=erg blij en gelukkig zijn)
Met zijn hoofd in de wolken (=zo gelukkig, blij zijn dat je niet goed oplet)
een wolk van een baby
Maar ook: er hangen donkere wolken boven ons…of een wolk met zilveren randjes.
Als we het in onze spreektaal over wolken hebben, dan duiden die iets aan van
sfeer of emotie. Ze spreken aan de ene kant over narigheid en de andere kant over
een gevoel van geluk. Zoals een wolk die we zien vredig kan zijn, maar ook
onheilspellend, als we denken aan noodweer dat eraan komt.
In de Bijbel wordt ook regelmatig gesproken over wolken. Een wolkkolom die voor
het volk Israël uitging. Ook wordt het beeld van “ wolken” gebruikt zoals hier in
Psalm 36, om de onmetelijkheid aan te geven. En niet te vergeten de Hemelvaart,
waarbij Jezus wordt opgenomen in een wolk en ook de belofte dat Hij terug zal
komen op de wolken.

In Psalm 36 lazen we: Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, uw trouw tot in de
wolken. Het laat ons iets zien en ervaren van de grootsheid van Gods goedheid.
Onmetelijk, niet te beschrijven. Gods zorg en toewijding die zo ver gaat dat we het
niet kunnen bevatten.

De wolken…wat vertellen ze ons? Ik wil allereerst de regenboog noemen. Zonder
wolken geen regenboog; daar waar het donker is gloort hoop, daar waar het donker
is, komen de mooiste kleuren tevoorschijn doordat er licht schijnt, licht aan de
overkant.
Wat laten wolken ons nog meer zien? Ze laten ons zien dat Gods trouw ons
voorgaat als een wolk; de wolken laten ons zien dat Gods trouw ons begrip en
verstand te boven gaat…God heeft Zijn volk geleid door een wolkkolom. God maakt
zich zichtbaar op een heel andere manier dan we verwachten: In een wolk. God die
het volk Israël de weg wijst door een wolk. God die aanwezig is…als gids. Maar ook
god die zich verbergt, die zich slechts ten dele openbaart aan het volk. God die
trouw is aan het volk, door in een wolk mee te gaan. Wolken zijn ook beeldspraak
over Gods aanwezigheid EN Gods verborgenheid. God is nabij en God is ver weg.
Dat gaat samen in het beeld van de wolk. In de tijd van de Bijbel zagen de mensen
de wolk die Gods aanwezigheid openbaarde en ook het beeld dat God zich verhult
en niet aan ons laat zien. Wolken verwijzen ernaar, dat God meer is dan wij kunnen
zien, dan wij kunnen waarnemen.

De wolken vertellen ons ook over God de Schepper.
De oorsprong van de wolken ligt bij de Heer, Hij is de
schepper. De wolken, aan het hemelrond, laten iets
zien van de grootsheid van de schepping. Wijds,
onbegrijpelijk groot. Wolken, zon, maan en sterren.
Psalm 8 bezingt de grootsheid van God, die alles
schiep.

Wolken waren er vaak in de verhalen waarin God zich openbaarde. Een berg en
een wolk. Bergen en wolken raken elkaar soms letterlijk. Op de bergen waar God
zich openbaarde, zoals bijvoorbeeld aan Mozes, daar was ook die wolk. Het
symbool van God, de plek waar God zou wonen. Wolken zijn als het ware de
verbinding tussen hemel en aarde. En andersom ook. Aarde en hemel zijn 2 zo
verschillende werelden. Ze worden gescheiden door de wolken. De wolken
belemmeren ons als het ware het zicht op Gods volmaakte wereld. De wolken
belemmeren ons het zicht op de hemel. Er is nog steeds eens scheiding tussen
aarde en hemel.

Ook wordt de wolk beschreven als het voertuig waarop God zich verplaatst. In
visioenen en ook bij de hemelvaart lezen we dat een wolk Jezus onttrekt aan wat de
discipelen kunnen zien. Wolken gaan mee in de beweging van de hemel naar de
aarde en andersom. Een wolk in de Bijbel doorbreekt de eenzaamheid en versterkt
het vertrouwen.
Wolken kunnen ons overschaduwen. Wolken in ons leven of boven ons leven
kunnen ons het gevoel geven dat het donker is en dat het koud is. Het kan voelen
als het donker van de nacht. Maar geen wolk is zo donker…of erachter schijnt een
helder licht. Dat kan vertrouwen geven. Dat kan ervoor zorgen, dat we altijd een
houvast hebben of een lichtpuntje blijven zien. God kwam naar Mozes toe in een
donkere wolk. Het symbool dat het bij lange na niet gemakkelijk was, Mozes werd
overschaduwd door allerlei problemen en uitdagingen. En in die schaduw…was God
in het donker van de wolk aanwezig.

Wolken nodigen uit om na te denken over Gods aanwezigheid. Wolken spreken tot
de verbeelding. Wolken herinneren ons aan beloften, die God ons heeft gegeven.
Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven jouw leven, zegt: Ik ben bij jou
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Hollandse luchten…wat zijn ze mooi! AMEN

Tweede lied: Daar ruist langs de wolken (Joh. de Heer 33)

Gebed:

Onze Vader in de hemel. Als wij kijken naar het hemelrond, de zon, de maan, de
sterren en de wolken, dan worden we stil. We voelen ons klein. Uw majesteit is
hoog verheven. Wij loven Uw Naam, om alles wat U hebt geschapen. Wij danken U
dat we mogen genieten van Uw schepping. Het is vakantietijd, veel mensen gaan er
op uit om te genieten van de zon, de natuur, de zee en de bergen. We bidden U
voor hen dat ze tot rust mogen komen en ook dat ze mogen genieten van Uw
schepping. We bidden U voor dit huis. Voor de bewoners, voor de medewerkers,
vooral nu het druk is met de vakantieperiode. Onze God en Vader, we zoeken naar
uw licht achter de wolken van ons leven. We verlangen ernaar verder te kijken dan
onze problemen en uw stralende aangezicht te zien. U bent er, Heer, zelfs wanneer
we niets anders zie dan wolken. We vertrouwen op U, Vader, wat er ook gebeurt –
door Jezus, die het licht in mijn leven gebracht heeft. Amen

Hartelijke groeten en een fijne week toegewenst.

Rolanda den Boon , geestelijke verzorger Westerkim