Thema: ‘Ik ben de deur’

Lezing: Psalm 118: 19, 20 en Johannes 10: 1-10

19Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven.

20 Dit is de poort die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen.

1Voorwaar, voorwaar, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.

2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.

3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.

4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.

5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’

6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde.

7 Daarom vervolgde Hij: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen.

8 Zij die vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd.

9 Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.

10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Overdenking:

Als je bij iemand voor de deur staat, kun je meestal zien wie er woont. Er hangt een naambordje bij de deur waarop staat wie er achter deze deur woont of wonen. Soms hangt er ook iets wat wat meer vertelt over de bewoners. Bijvoorbeeld een naambordje in een bepaalde stijl. Bij ons thuis hing er vroeger een ring van een stalpaal. Mijn vader was boer geweest en dat was één van de herinneringen aan de oude boerderij. Of er hangt voor het raampje een kunstwerkje of een spreuk. Bij de Joden hangt er naast de deur een kokertje, de mezoeza, met daarin de tekst : “Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.”. Het zegt iets over de bewoners van dit huis, zij willen God liefhebben!

Het Bijbelgedeelte dat we net hebben gelezen, is een bekend gedeelte. Er staan twee uitspraken in van Jezus, waarin Hij duidelijk maakt wie Hij is. Het is het hoofdstuk waarin Jezus zegt: “Ik ben de goede Herder” en de uitspraak” Ik ben de deur voor de schapen”. Vandaag gaan we nadenken over de uitspraak dat Jezus zegt, dat Hij de deur is.

Jezus begint zijn toespraak, Zijn gelijkenis meteen met de aandacht te vragen: “Voorwaar, voorwaar ik zeg U”. Jezus schetst het beeld van een schaapskooi. En beeld dat vertrouwd is voor de Joden. Iedereen zal er een beeld bij hebben waar het over gaat. Een schaapskooi in die tijd, was niet een gebouw zoals wij dat kennen. Het was meer een soort omheining met daarin een opening. Bij die opening was een deurwachter of een poortwachter. Er was in elk geval geen sprake van een openslaande, stevige deur zoals wij die kennen. Een deurwachter houdt de boel in de gaten. Wie mag er naar binnen; hij is verantwoordelijk en hij heeft ook een beschermende rol. De deurwachter moet soms iets of iemand buiten de deur houden. Er zijn nog wel wat spreekwoorden en gezegden die te maken hebben met de deur!

De deurwachter laat de schapen naar binnen als de herder met ze terugkomt. De deurwachter laat de herder naar binnen als hij bij de stal komt om de schapen op te halen om ze te gaan weiden. De deurwachter zal dus de Goede herder herkennen. Dieven en rovers zullen niet langs de deurwachter binnenkomen. Als zij wel binnen weten te komen, dan is dat langs een weg die daar niet voor bedoeld is. Wie niet door de deur naar binnen komt, is onbetrouwbaar, die is uit op eigenbelang en is niet iemand die hart voor de kudde heeft.

Jezus en de deur. Wat zegt Hij over Zichzelf als de Deur? “Werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen. Zij die vóór Mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.” Als Jezus de deur is voor de schapen, dan is h

ij degene die beschermt, Degene die de wacht houdt; Hij is het die bedreigingen ziet. Daarnaast is het zo, dat als Jezus zegt dat Hij de deur van de schapen is, dat Hij de toegang is uit de stal naar buiten. Hij opent de weg naar de weide, Hij opent de weg naar de plek waar leven is. Binnen en buiten staan niet los van elkaar, maar horen bij elkaar. Door de deur naar buiten is er een vertrouwen. “Ga maar op weg”. Hij geeft Zijn zegen mee als door de deur naar buiten gaat.

Een deur heeft in de Bijbel de betekenis van open en gesloten; van overgang van de ene situatie naar de ander en is de deur soms een scheiding tussen erbij horen en er niet bij horen.

Jezus’ voorbeeld dat Hij de Deur is, Jezus die de toegang verleent tot de stal. Hij is de toegang tot het heil. Hierin schuilt ook een vooruitwijzing naar het eeuwige leven. Een leven bij God, een leven met God. Jezus is gekomen om leven te geven in al zijn volheid. In het hier en nu, maar helemaal al s we op een dag in Zijn heerlijkheid komen.

Door een deur ga je naar binnen en naar buiten, in en uit. Jezus belemmert ons niet om alleen maar in die kooi te zijn. In- en uitgaan. We kunnen vrij bewegen, onder Zijn bescherming, onder Zijn zegen. Hij weet de beste plekken, de grazige weiden. Hij geeft de openheid om die plekken te zoeken. Misschien wel eens met vallen en opstaan.

Zo maakt Jezus het leven met God toegankelijk en ook het goddelijk heil. Hij geeft ons de toegang. Hij doet de deur open, om ons de ruimte te geven. Hij doet de deur dicht om ons te beschermen. Hij beschermt ons voor gevaar. Hij houdt de wacht en houdt zijn oog op ons. AMEN

Gebed:

Wij danken U voor een plaats waar wij ons thuis voelen, veilig als schapen in een stal.

Wij bidden U: voor mensen die zoeken, voor iedereen die zoekt naar vrede en veiligheid, voor iedereen die zoekt naar een plek

om te rusten als schapen in een stal.

Help ons voor elkaar te zorgen, zoals Jezus voor zijn schapen zorgt.

Laten wij Jezus volgen, zoals de schapen hun herder volgen.

Wees bij ons, overdag en ‘s nachts en leidt ons door de deur

naar een ruimte van vrede en liefde.

Amen