Weekopening de Westerkim

Maandag 14 augustus 2023

Thema: De vrucht van de Geest: Liefde

1e Lied: Psalm 116: God heb ik lief

 

Lezing: Gal. 5: 22- 26 en 1 Joh. 4: 7- 16

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen.

God is liefde

7Lieve vrienden, wij moeten elkaar liefhebben. Want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God.

8Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

9God heeft zijn liefde aan ons laten zien door zijn enige Zoon naar de wereld te sturen. Dankzij zijn Zoon krijgen wij het eeuwige leven.

10De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij hem liefhadden. Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden

onze zonden vergeven.

11Vrienden, omdat God zo veel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden.

12Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we van elkaar houden, blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Wie liefheeft, hoort bij God

13Wij horen voor altijd bij God, en God blijft voor altijd in ons. Dat weten we doordat hij de heilige Geest aan ons gegeven heeft.

14De Vader heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Dat hebben we gezien, en daar willen we over vertellen.

15Iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem.

16We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem.

 

Overdenking:

Een paar weken geleden hebben we Pinksteren gevierd. Het feest van de Heilige Geest. Geen van de christelijke feesten is belangrijker of minder belangrijk. En toch denk ik bij Pinksteren: Als we die Heilige Geest niet hadden, dan zou het geloof van ons niet kunnen bestaan; dan zouden we niet snappen, dat christus voor ons is gestorven en dan zou de betekenis van kerst voor ons misschien ook ophouden bij de gezelligheid van een kerstboom. De Heilige Geest vult ons met geloof!

We hebben zonet gelezen uit Galaten 5 over “de vruchten van de Geest”. Vruchten groeien aan een boom en na een tijd van groei herken je de vrucht aan de vorm, de geur en de smaak. Zo is het ook met de vruchten van de Geest. Het is een groeiproces om ze uiteindelijk te zien en te herkennen. Vruchtdragen. Aan de vruchten die groeien, herkennen we God. De eigenschappen die God ons graag wil geven. De Heilige Geest laat goede vruchten groeien. De Heilige Geest zorgt voor groei en goede rijping van de vruchten. En de vruchten die groeien door de Heilige Geest noemt Paulus één voor één. De eerste vrucht is de vrucht van de liefde. Een mooie vrucht, waar we vandaag bij zullen stilstaan.

Liefde is de belangrijkste eigenschap van God en tegelijkertijd vraagt God ook liefde van ons mensen. De liefde weerspiegelt het sterkst Gods aard. We hadden hierbij ook 1 Korinthiers 13 kunnen lezen. Het loflied van de liefde. Maar ook de tekst uit 1 Johannes past mooi bij de eerste vrucht van de Geest. In 1 Johannes 4 lezen we, dat er een relatie is tussen liefhebben en een relatie hebben met God. Om God te kennen, moeten we Christus belijden, maar liefde maakt het leven met God compleet. Kunnen ongelovigen dan niet liefhebben? Gelukkig wel! Maar, zegt Johannes, als God in je woont, dan is er sprake van een andere liefde. De liefde is geen menselijke prestatie, maar een gave van God. Laten we elkaar liefhebben. Het

is niet alleen een gebod, maar het is iets wat vanuit ons hart zou moeten komen. Iets wat de Heilige Geest als vrucht in ons hart legt, zouden we kunnen zeggen.

En die liefde werkt dan weer door in het hart, zodat de liefde in het geloof kan groeien. Geloof is niet alleen van het verstand, maar ook van hart tot hart.

In 1 Johannes lezen we, dat God niet alleen liefde GEEFT, maar dat Hij liefde IS. God stuurde Zijn Zoon naar de wereld, om het leven vol liefde te delen met de wereld. God wacht niet op ons mensen, maar Hij zendt Zijn Zoon. Hij geeft alles. Jezus Christus, de Zoon van God, geeft Gods liefde gestalte. En wat doet de wereld? De wereld wijst Gods liefde af. En toch blijft God steeds liefhebben. Dag i- dag uit. God ging zover…dat Hij Zijn Zoon UIT LIEFDE liet sterven aan een kruis…

God gaf het voorbeeld van een liefde die DIENT. Een liefde die OPOFFERT en liefde die VRIJMAAKT VAN ZELFZUCHT. Gods liefde gaat altijd naar anderen. En dan is daar die opdracht: Omdat God ons zo heeft liefgehad, moeten wij ook elkaar liefhebben. Onze liefde voor elkaar, is geworteld in de liefde die God voor ons had en voor ons heeft. Om zo te kunnen liefhebben, moet je iets gezien en geproefd hebben van Gods onmetelijke liefde, die Jezus Christus aan ons heeft getoond. Liefde lijkt hier te beginnen met dankbaarheid en belijden dat Jezus Christus Heer is. Dat kunnen wij niet zonder de Heilige Geest, die ons de ogen opent voor Gods Liefde. De Geest helpt ons onze blik te richten op het kruis en de Heilige Geest opent onze mond en geeft ons de woorden: Dank U Heer, voor wat U deed voor mij!

De Heilige Geest maakt het mogelijk, dat Gods liefde in ons blijft en ook dat wij in Zijn liefde blijven. Door de Heilige Geest worden we als het ware steeds weer naar God toegetrokken. In Christus zijn, Hem belijden, dat vraagt om gehoorzaamheid en vertrouwen. Vertrouwen, geloven zijn woorden die elkaar raken. Vertrouwen heeft te maken met durven loslaten en durven vertrouwen op Zijn leiding. Vertrouwen is niet makkelijk. Het geeft ook wel eens twijfel. Situaties, waarin we ons afvragen: Waarom?! Of situaties, dat we ons afvragen of God wel bij ons is. Als eenzaamheid op ons afkomt of ziekte of aftakeling. En aan de andere kant kan het vertrouwen in God ons dan ook juist kracht geven. Het gaat soms zo op en neer!

Herhaling is soms nodig om iets te benadrukken of ergens wat meer kracht bij te zetten, te laten zien dat het belangrijk si. Johannes herhaalt en bekrachtigt nogmaals zijn punt: God is liefde. Hij trekt daaruit de conclusie dat wie in die liefde blijft, ook in God blijft. Dat die met God verbonden blijft. En God blijft in hem, dat wil zeggen, dat Hij ook met de gelovigen verbonden wil zijn en blijven. In het klimaat van de liefde is er de omgang met God en elkaar.

Dat wat Jezus Christus in het verleden heeft gedaan, uit liefde voor de wereld, dat vraagt in het heden om geloof. En voor dat geloof hebben we de kracht van de Heilige Geest nodig. Die laat ons eten en proeven van de vrucht van de liefde. Door die vrucht kunnen we God liefhebben en daarnaast de ander. Aan de vruchten herkent men de boom…Gods liefde die te zien en te proeven is in de goede vruchten. We mogen ervan eten, we mogen genieten van de vruchten en we mogen ook zelf vruchtdragen.

 

Wat zou het mooi zijn, als wij herkend worden aan deze mooie vrucht, de vrucht van de liefde. Liefde, door aandacht te hebben voor onze medemens. Liefde, door er voor elkaar te zijn, als de ander het moeilijk heeft. Liefde is soms ook over de grens van sympathie heen stappen. Interesse in degene, die je niet aardig vindt.

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria.

Als je geen antwoord geeft op verdriet zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet, worden Gods woorden verbogen.

Als je geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus die brood en die vis, uit liefde deelde met velen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen.

Mensen, maak de liefde toch waar: schrijf het op alle wegen.

Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria.

AMEN

 

Gebed:

Gebed om liefde. Heer open mijn hart om lief te hebben: Wie me pijn deden, wie over mij roddelden, wie onrecht deden. Heer open mijn hart om te vergeven. Wie kwaad spraken, wie ontnamen waar ik recht op had. Heer, open hun hart om Uw liefde te ontvangen. Heer leer ons liefde te geven en ook om liefde te ontvangen. We danken U voor Uw liefde voor ons. Voor Uw genade, Uw vergeving en alles waarmee U ons omringt. Help ons als we het moeilijk hebben. U kent ons. Wees ons nabij met Uw liefde, zodat wij van daaruit anderen liefhebben.AMEN

 

2e Lied: O grote God die liefde zijt (LdK gez. 481)

 

Hartelijke groeten en een goede week toegewenst!

Rolanda den Boon, geestelijk verzorger