Weekopening De Westerkim

Maandag 31 juli 2023

Ik ben kostbaar en waardevol in Gods ogen! (n.a.v. Jesaja 43:4)

 

1e lied: Mijn hart, o Hemelmajesteit – Psalm 108 : 1 en 2 (OB)

 

Bijbel: Jesaja 43: 1-7

1 Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:

Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen,

Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!

2 Moet je door het water gaan – Ik ben bij je;

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren,

de vlammen zullen je niet verschroeien.

3 Want Ik, de HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou.

4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

5 Wees niet bang, want Ik ben bij je.

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng Ik jullie bijeen.

6 Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! Het zuiden gebied Ik: Laat los!

Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde,

7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen,

en die Ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.

Overdenking Ik ben kostbaar en waardevol in Gods ogen!

Hebt u enig idee wat u waard bent? Gekke vraag misschien. Wat ben je waard?

Alles! U, een geliefd iemand – die wil je voor geen goud missen, toch?!

 

Hoeveel bent u waard? De bioloog Midas Dekker schreef: “Ons menselijk lichaam is eigenlijk niets waard. Twee jerrycans water, wat ijzer, genoeg voor een spijker, vet voor zeven stuks zeep. En wat kalk om een kippenhok mee te witten. Bij elkaar zo’n 10 euro.”

Natuurlijk is een mens véél meer waard.

Onze waarde wordt niet bepaald door wat ons lichaam zou opleveren.

De waarde van een mens zit in wie je bént, niet in wat je hebt of oplevert.

Dat wat je bent- onze geest of ziel – is het unieke van ieder van ons.

De geest maakt ons uniek met onze stem, onze lach, ons karakter, ons loopje, enz. Die geest maakt ook dat we in relaties met andere mensen van betekenis worden of zijn.

Zo zegt u misschien wel eens tegen iemand: “Fijn dat je er bent! Jouw aandacht, jouw liefde, jouw vriendschap, jouw zorg is kostbaar, waardevol, onbetaalbaar!”

Ik hoop dat anderen dat ook tegen ú zeggen of zeiden: “Jij bent kostbaar, waardevol.” En niemand die dan bij u denkt aan een portemonnee met briefjes van 100 euro!

 

Wat bent u, wat ben ik waard? Ach, in eigen oog en voor eigen gevoel vaak niks.

We maken in de ouderdom de balans van ons leven op. Soms hoor ik zeggen: het was niet best. Soms speelde mee dat u van anderen nooit iets hoorde van: “Mooi of fijn!

Je mag er zijn! Waardevol!” Soms hoorde of kreeg u non-verbaal iets anders mee:

“Wat ben je toch een waardeloos mens. Ik/wij zijn beter dan jij…” Hoe diep kan dat een mens beschadigen. Tot op hoge leeftijd….

 

Wat zijn we waard? We stellen geen fluit voor, zei eens een dominee. Maar wel iets anders, voegde hij eraan toe: we stellen een beeld voor. U en ik, wij zijn beelddragers.

Neem een muntstuk van 2 euro. Wat is die waard? 2 euro? Nee, het materiaal kost misschien 20-25 cent. Maar wat dráágt die munt? Informatie, waardoor ik weet: deze is 2 euro waard. En als je een Nederlandse munt hebt, staat er een beeltenis op: onze koning Willem Alexander. Wonderlijk: wij lopen met onze koning op zak! Ik kan betalen met hem!

Geestelijk, gelovig gezien is dat niet anders. Ik, u, wij dragen de Koning mee!

Niet op zak, maar in ons hart.

Op mijn leven staat: ‘Mijn schuld is betaald door Jezus. Vergeven, verzoend, vrijgekocht!’ Daarom draag ik het beeld, de afbeelding mee van Jezus, mijn Heer en Koning: het Kruis.

 

Wat u daarmee opschiet? Dat zien we in Jesaja 43. Jesaja maakt mee dat Gods volk Israël in ballingschap is. God had hen gestraft voor een leven zonder God of gebod.

Profeten als Jesaja hadden hen vaak gewaarschuwd, maar Israël bekeerde zich niet van hun leven. Toen had God zijn ‘brandende toorn’ over hen uitgestort (42:25).

Jesaja had striemende woorden gesproken. En nu mag hij góede woorden spreken!

 

Hoor hoe liefdevol en warm de HERE over zijn volk Israël/Jakob spreekt! Hoe persoonlijk: “Wees niet bang, Ik zal je vrijkopen! Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!

Wat er ook aan ellende gebeurd is of zal komen – water dat je overspoelt; vuurvlammen van pijlen die afgeschoten worden – Ik ben bij je, want Ik ben je God, je redder” (43:1-3).

Dan onze tekst (43:4): “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. Ik houd zo veel van je, dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om je te behouden.”

Hoort u dat? Dus tóch…! Ondanks alle oud zeer en alle waardeloze kwaad zegt niemand minder dan de Heilige van Israël: “Jij bent kostbaar en waardevol voor mij! Ik houd van je! Ik heb alles voor je over.”

Dat onbetekenende, verstrooide volkje: God stoot er machtige landen van toen – Egypte en Nubië – voor af. Hij ruilt de volken voor zijn lieveling, Israël!

Gods belofte klinkt opnieuw: “Wees niet bang, want Ik ben bij je: Ik roep de ballingen uit alle windstreken terug: allen over wie mijn naam is uitgeroepen” (43:5-7).

 

Vandaag kunnen we Jesaja 43 niet lezen zonder aan onszelf en aan Christus te denken. Hoe vaak hebben ook wij niet gezondigd, verdienden wij Gods toorn.

Maar in Jezus zien we, wat God overhad voor ons, ‘over wie zijn naam is uitgeroepen’. Ja, toen we nog vijanden van God waren, schonk Hij ons in Jezus Christus vrijspraak, genade. Hij gaf zijn geliefde Zoon prijs voor ons, in ruil voor onze zonden en die van de wereld. En uit noord en zuid, oost en west heeft de Heilige Geest de eeuwen door veel mensen tot geloof en bekering gebracht. Ook ons – u en mij – heeft Hij bij de naam geroepen. Dat symboliseert de doop: ik ben van Hem. Geliefd kind van God, waardevol en kostbaar.

 

Door Jezus’ kostbare kruisdood voor ons dragen wij nu ook een beeltenis/logo mee.

Net als er op een munt een beeltenis staat, zo staat op ons leven: een kruis.

Dat kruis zegt: mijn leven is meer waard dan 2, 200 of 2 miljard euro. IK BEN KOSTBAAR EN WAARDEVOL IN GODS OGEN, VRIJGEKOCHT DOOR DE ZOON! Dat betekent niet dat ik nooit meer zondig of mij nooit meer waardeloos voel. Maar áls dat gebeurt, kijk naar het kruis! En denk aan wat Paulus ergens zegt (Rom. 6:11): “Zo mag u uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus levend voor God”.

Ik vul aan: “En in Christus kostbaar in zijn ogen, waardevol, geliefd”.

Wanneer God zo naar ons kijkt – veel waard! – laten wij dan zo ook naar elkáár kijken.

En elkaar als oudere bewoners zo ook behandelen: als kostbaar, waardevol, geliefd.

Amen

2e lied: Alle roem is uitgesloten – Gezang 451 (LvdK)

 

Gebed

Goede God, U, die de meest waardevolle Vader en Redder ter wereld bent, We danken U voor uw liefde. Een nieuwe dag, een nieuwe week zijn we begonnen.

Er waren misschien tijden, waarin we niet zo met U bezig waren; waarin ons geloof op een waakvlam stond. We dragen ook zo onze littekens mee: van onze jeugd, van een huwelijk dat niet zo was als we hoopten, van ziekten en verlies, zonden die ons hinderden naar U en naar anderen.

U hebt alle reden om van ons leven te zeggen: waardeloos, niets dan rommel. Ga weg! En toch… U doet ons niet naar onze zonden, maar vergeeft ons in Christus.

Hoe bestaat ‘t: wij zijn zo kostbaar en waardevol in uw ogen, dat U uw eigen Zoon gaf!

We verwonderen ons erover dat U ons zo ziet; dat we een parel in uw hand zijn. Wij bidden U: help ons omU en elkaar ook zo te zien: als kostbare, waardevolle en geliefde mensen.

Wees met wie alleen maar slecht over zichzelf kunnen denken, wie geminacht worden. Dat ze uw liefde mogen ontdekken, ook door ons mensen heen. Sterk ons deze week, in alle dingen.

Amen

Hartelijke groet van Klaas van Hoek, geestelijk verzorger bij De Westerkim