Weekopening de Westerkim

Weekopening ‘de Westerkim’

Lezing: Gal. 5: 22- 23

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Lezing: Matth. 8: 5-13

5Toen Hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio (bevelhebber) naar Hem toe die Hem om hulp smeekte. 6 ‘Heer,’ zei hij, ‘mijn knecht ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.’ 7 Jezus antwoordde hem: ‘Ik zal meegaan en hem genezen.’

8 Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt. Spreek slechts een enkel woord en mijn knecht zal genezen. 9 Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: “Ga!”, dan gaat hij, en tegen een andere: “Kom!”, dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: “Doe dit!”, dan doet hij het.’

10 Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot geloof gevonden.

11 Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van de hemel, 12 maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’

13 Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas zijn knecht.

Overdenking: Een krachtig geloof en de kracht van het geloof

Soms wordt er wel eens over iemand gesproken en gezegd dat hij of zij een groot geloof heeft. Hoe groot het geloof is van iemand, is iets wat niet te meten is. We kunnen er geen meetlat naast leggen en aangeven hoe groot of hoe sterk het is. Gelukkig niet! En toch kunnen we soms vol bewondering zijn hoe iemand zijn of haar geloof uitdraagt. Maar uiteindelijk is geloof niet vergelijkbaar. We kunnen niet zeggen dat het geloof van de één groter is dan dat van de ander. Wel kunnen we zeggen of iemand er makkelijker over praat.

Eén van de vruchten van de heilige Geest is “geloof”. En het woord ‘geloof’ dat wordt gebruikt in de opsomming van al die vruchten, dat is het woord dat voorkomt in de betekenis van trouw, vertrouwen en geloof. Trouw, vertrouwen en geloof is met elkaar verweven. Trouw, zoals bijvoorbeeld kinderen aan hun ouders trouw zijn. Maar ook trouw van een dienstknecht aan een meester. Een vorm van toewijding, onvoorwaardelijke inzet proeven we in die trouw en ook wel onvoorwaardelijkheid. Klaarstaan. En niet te vergeten de trouw van God aan ons mensen. Altijd aanwezig.

Vertrouwen gaat nog wat verder. Vertrouwen is niet alleen op een relatie gericht. Bij ‘vertrouwen’ gaat het voorbij aan alles in het hier en nu en gaat het soms ook over dat wat we niet zien, maar wat we wel hopen. En ‘geloven’ gaat nog weer een stapje verder, daar gaat het om God en het gericht zijn op God. In dat geloof in God gaat het ook weer het vertrouwen op God, het vertrouwen dat God trouw zal zijn aan Zijn beloften. En zo cirkelen die woorden ‘trouw’, ‘vertrouwen’ en ‘geloof’ om elkaar heen als het gaat om de vrucht van het geloof. Geloof dat te maken heeft met gehoorzaamheid. De vrucht van de heilige Geest heeft alles te maken met trouw aan God.

In de Evangeliën zijn nogal wat verhalen, waar Jezus de woorden:” Uw geloof heeft u behouden”, uitspreekt. Meestal hebben de woorden te maken met een genezing. En daarom hebben we vandaag de geschiedenis gelezen van de genezing van een knecht. Maar in de geschiedenis staat niet de knecht centraal, maar zijn hoofdman, de bevelhebber. Ook wel bekend als de hoofdman van Kapernaum. De hoofdman is een Romeinse bevelhebber, maar hij heeft een grote sympathie voor het Joodse volk. De man gaat naar Jezus toe en spreekt Hem eerbiedig en respectvol aan. De hoofdman is vol bewogenheid over een van zijn knechten, die verlamd is. Er zal een nare geschiedenis aan vooraf zijn gegaan, want normaalgesproken ben je niet zomaar verlamd. De verlamming gaat dan ook gepaard met hevige pijnen. Het zal gepaard zijn gegaan met een machteloos gevoel om die jongen zo te zien lijden.

Jezus antwoordt, dat Hij mee zal gaan. Maar deze hoofdman kent de Joodse tradities en het is zeer ongebruikelijk om het huis van een heiden binnen te gaan. Dat is een reden voor bescheidenheid en verlegenheid bij de hoofdman. Maar ook

voelt hij zichzelf te onwaardig, dat deze jezus, waarover inmiddels veel verhalen rondgaan, dat die uitgerekend bij Hem in huis zou komen. De hoofdman gelooft en is ervan verzekerd dat slechts een enkel woord van Jezus voldoende zou zijn.

Het woord ‘gehoorzaamheid’ kwam net al even naar voren als het gaat om geloven. De hoofdman gebruikt dat woord gehoorzaamheid hier ook. Hij moet gehoorzamen aan zijn bevelhebbers, zijn oversten, en degene die hij onder zich heeft in de militaire rang, die moeten hem gehoorzamen. En in termen van gezag en gehoorzaamheid spreekt de hoofdman over ziekte. De ziekte zal gehoorzamen aan Jezus, die ALLE macht heeft. Hier horen we een verborgen geloofsbelijdenis. De hoofdman spreekt hier uit dat Jezus alle macht heeft en dat hij daar in geloof. Zijn geloofsvertrouwen is groot. Ik zou het ook wel onbevangen kunnen noemen. Er is niets dat hem aan het twijfelen lijkt te brengen en het is een vanzelfsprekendheid.

Jezus verwonderde zich. Deze man, een heidens man nota bene, heeft zo’n groot geloof. Iemand van wie Hij het niet zou verwachten…

Hoe is dat met ons? Hoe kijken wij soms naar onze medemens die, in onze ogen, niet vertrouwd is met kerk en geloof? Oordelen wij daar ook niet veel te snel over? Deze geschiedenis laat zien, dat geloof niet samenhangt met aanwezigheid in de kerk, met grote wijsheid over de Bijbel en die in grote woorden of in veel vertellen over hun geloof. Uiteraard kan dat heel leerzaam zijn en ook heel inspirerend, maar geloof kan ook heel sterk zijn bij mensen van wie je het niet zou verwachten.

In de geschiedenis van de hoofdman zien we trouw, vertrouwen en geloof. Trouw, aan zijn ondergeschikte zelfs. Hij zet zich in voor zijn zieke dienaar. Trouw aan Jezus, hij wil gehoorzaam zijn en doen wat Jezus zegt, en tegelijkertijd weet hij zijn plek. Hij heeft een groot vertrouwen. Hij vertrouwt zonder twijfel, het is voor hem duidelijk: Deze Jezus heeft de macht, ook over ziekte. Hij getuigt van zijn geloof.

Jezus spreekt daarna woorden over Zijn toekomst. Oost en west die samen worden verenigd Joden en niet Joden samen aan tafel. Een toekomstvisioen, met deze hoofdman als voorbeeld.

Jezus is niet met de hoofdman meegegaan. Hij sprak een woord en de dienaar werd genezen. Jezus deed zoals hem gevraagd werd. Er komen geen kruiden aan te pas, geen genezingshandeling. Zijn geloof is hier genoeg.

Deze geschiedenis is een voorbeeld van geloof uit een onverwachte hoek. Deze man zou nooit zijn bewonderd om de mate van zijn geloof, voordat hij deze ontmoeting met Jezus had. Op het moment dat het ertoe deed, kwam hij ervoor uit en vertrouwde hij. Jezus zag het, Hij legde de meetlat er niet naast, maar Hij was vol bewondering. Zo ziet Jezus het geloof van ieder van ons. Of het een rotsvast vertrouwen is of klein geworden door teleurstellingen of andere situaties in het leven. Eén woord van vertrouwen is voor Hem genoeg om te weten dat het gaat om geloven. AMEN.

Gebed:

Trouwe God, wij danken U voor Uw trouw. U omringt ons met zoveel goedheid en daar danken we U voor. We danken U voor goede en liefdevolle zorg. We danken U voor familie of goede vrienden, die naar ons omzien. We danken U voor een ochtend als deze, voor vrijheid om samen te zijn in Uw Naam. We bidden U wilt U ons vertrouwen geven. Vooral op die momenten, dat we ons moedeloos voelen of als we de grip op het leven wat kwijt zijn geraakt. Wilt U ons vertrouwen geven, als we twijfels hebben of teleurstellingen. Wilt U ons geloof geven of ons geloof doen groeien. Dat we ervan mogen getuigen. En als we ons niet standvastig of klein voelen in ons geloof: Heer, U kent ons en hoor ons ook als onze woorden slechts weinig zijn.

We bidden U voor deze week. Zegen ons als bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Dat bidden we in Jezus’ Naam. AMEN