‘Onze Vader, laat uw koninkrijk komen’ is bidden: Laat God het steeds meer voor ‘t zeggen krijgen!

Bijbel: Jezus in de Bergrede over het koninkrijk van God/van de hemel –

Matteüs 5 3 Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. (…)

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. (…) 19 Wie ook maar het minste van deze geboden afschaft en anderen leert datzelfde te

doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20 Als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

6 10 Onze Vader in de hemel, …. laat uw koninkrijk komen…

31 Vraag je niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen – eten, drinken, kleding – je erbij gegeven worden. 7 21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel

binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Overdenking: Laat God het steeds meer voor ’t zeggen krijgen!

We hebben sinds dinsdag 2 juli een nieuw kabinet in ons land. Na 14 jaar met Mark Rutte als premier van 4 verschillende kabinetten, is het nu de beurt aan de partijloze premier Dick Schoof met zijn nieuwe regering van vier wel heel verschillende partijen. Ze werden beëdigd in het bijzijn van Willem Alexander, koning sinds 2013. De koning en ministers vormen samen de regering. Toch heeft de koning het toch niet voor ’t zeggen in dit land. Dat staat zo in onze Grondwet, al sinds 1848.

Zeker, wij zijn onderdanen van de koning. Maar het kabinet, dat na de verkiezingen in november tot stand gekomen is, gaat ons land regeren, daarbij gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. (Al is ‘t wel een broze coalitie van partijen.) Onze koning heeft ‘t – zei ik – niet voor ’t zeggen, maar is meer ceremonieel. Daarom zit hij niet bij kabinetsvergaderingen en mag hij zich ook niet bemoeien met de inhoud of koers van een kabinet. Hij mag er zelf alles van vinden – toejuichen of afkeuren- maar nooit mag hij zich daarover publiekelijk uitspreken.

Want “de koning is onschendbaar en de ministers zijn politiek verantwoordelijk”. Zo werkt dat in ons land: ook de koning moet zich aan de wetten houden.

Gedraagt hij zich niet, dan mag de Tweede Kamer de ministers erop aanspreken. Vroeger waren er koningen, die alle macht naar zichzelf toetrokken, tegenstanders of andersdenkenden het zwijgen oplegden, uitzetten of zelfs ombrachten. Nog steeds zijn er helaas koningen en presidenten die hun volk onderdrukken met bruut geweld, bv. in Afrika, Azië, Rusland en China.

Nu geloven wij, dat God de Koning der koningen is. “God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij” zongen we met woorden van Psalm 99. Het past mensen eerbiedig te luisteren naar Hem en te buigen voor Hem. Deze God is geen dictator, maar “bemint het recht” en geeft “leven aan zijn volk”.

Ja, God is al eeuwen Koning. Veel psalmen en liederen bezingen Hem zo.

Maar niet iedereen erkent de heilzame wetten en heerschappij van onze hemelse Koning. Misschien dat sommigen zich door Jezus’ Bergrede laten inspireren, maar dat betekent nog niet dat ze onderdaan van koning Jezus willen zijn.

Daarom leert Jezus ons bidden: Vader, uw koninkrijk kome! Deze bede komt voort uit de 1e bede. Ging ‘t daar om de heiliging van Gods naam, zijn eer, heel persoonlijk, de 2e bede werkt dat uit: laat die heiliging gebeuren, doordat uw koninkrijk zich al meer ontplooit. Dat ’t duidelijker wordt U, hemelse Vader, de wereld genadig en weldadig regeert én naar uw komende rijk voert.

Jezus’ centrale boodschap is, dat in Hem Gods koninkrijk dichterbij is gekomen. In de Bergrede, Matteüs 5-7, zie je dat terug. Geluk is voor mensen van nú vaak iets als: voldoende inkomen, eten, drinken, gezondheid, vrede; geen armoede, geen misdaad. Maar Jezus zegt: ‘Gelukkig wie nederig zijn van hart, want voor hen is het koninkrijk van de hemel; gelukkig de treurenden, de zachtmoedigen, wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid’. En de laatste: ‘Gelukkig wie vanwege gerechtigheid vervolgd worden; voor hen is het koninkrijk van de hemel’ (5:3-8). Hou vol, want er wacht je iets moois: Gods rijk! Dat rijk is er nu ten dele, en eens allesomvattend! Dat koninkrijk van God kun je niet zo aanwijzen zoals het koninkrijk der Nederlanden. Jezus zegt ergens (Lucas 17:20-21): ‘De komst van Gods koninkrijk laat zich niet aanwijzen, zo van: “Kijk, hier of daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’

Hoe dan? Waar mensen zich “door Gods Woord en Geest laten regeren” (HC 48). Je bent gehoorzaam aan koning Jezus, als je ‘zijn geboden doet en leert; dan zul je in Gods koninkrijk in groot aanzien staan’ (5:19). Maar wie zich niet daaraan houdt, wie “Heer, Heer!”roept en niet leeft zoals Vader het wil, kan Gods koninkrijk mislopen (5:20; 7:21). Daarom zegt Jezus ook: ‘Zoek eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zul je alles wat je nodig hebt – eten, drinken, kleding – erbij gegeven worden’ (6:34).

In dit tweede gebed bidden we, dat God het steeds meer voor ‘t zeggen kriigt! Gods koninkrijk komt, zij ’t deels en gebrekkig, overal waar mensen – u en ik – door God zich laten gezeggen; niet door eigen regels en wetten. Het begint persoonlijk. Maar we doen ‘t ook gezamenlijk, als kerk, waar we deel van zijn; dan bidden we om Gods bewaring en om groei. En we bidden, dat wat Satan en mensen doen en bedenken tégen Gods Woord en de kerk, dat dat mag falen. En eens zál Gods rijk in haar volmaaktheid en glorie komen. Zo mogen we steeds bidden ‘Laat uw koninkrijk komen’ in ‘t besef van het slot: ‘want van U is – ook nù al – het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid’.

Amen

2e lied: Wil mij, Heer van alle heren – eigen vers, op melodie van Psalm 86

Wil mij, Heer van alle heren, / door uw Woord en Geest regeren.

Hoed uw kerk en breid haar uit; / zij is uw geliefde bruid!

Laat de duivel toch verdwijnen, / stop wie uw Woord ondermijnen,

tot uw rijk komt, gaaf en goed, / waar elk U als koning groet.

Gebed Here God,

We bidden regelmatig om de komst van uw koninkrijk, om een nieuwe wereld zonder rouw en tranen, zonder zonde en verdriet. Tegelijk hopen we vaak, dat U nog even wacht. Omdat het leven nog goed is. Omdat we hopen, dat kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden de weg naar U nog (weer) vinden. Of omdat we onzeker zijn over onze redding. Er zijn ook veel mensen, die juist indringend bidden om uw rijk, vanwege allerlei nood, oorlog of honger. Heer, vergeef ons onze kortzichtigheid en egoïsme. Help ons te blijven bidden, in het besef dat U, hemelse Koning, goed, rechtvaardig en barmhartig bent. We bidden voor hooggeplaatsten, onze koning Willem Alexander en koningin Maxima, voor de nieuwe regering onder leiding van nieuweling, premier Dick Schoof. Wil aan de ministers en staatssecretarissen, leden van 1e en 2e Kamer, provincie- en gemeenteraden en ambtenaren wijsheid en kundigheid geven, trouw aan de wetten en de Grondwet. Zegen in het bijzonder wie zich daarbij door hun geloof in U geroepen weten tot het goede.

In een onvolmaakte wereld verlangen wij naar een volmaakte wereld, waar U alles zult zijn in allen. Uw rijk, waar we om bidden, is er al én is er nog niet. Het ís er al in z’n begin: in uw Zoon Jezus Christus. Een veelbelovend begin, want Hij komt terug, zoals Hij ging. Zegen intussen ons ook hier, in de noden en vreugden, zorgen en genot, die wij ervaren. Houd ons vast en leid ons door uw Geest en Woord, in Jezus’ naam.

Amen

Zondag 48 (Heidelbergse Catechismus)

Vraag 123: Wat is de tweede bede? ‘Uw koninkrijk kome.’ Dat wil zeggen: Regeer ons zo door uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder uw kerk; verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen U opstaat; verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin U alles zult zijn in allen.

Hartelijke groet van Klaas van Hoek, geestelijk verzorger De Westerkim