Kennismaking en welkom

Welkom op de website van woon-en zorgcentrum de Westerkim te Hoogeveen. Begin 2015 zal de site in z'n geheel vernieuwd worden. Tot die tijd wordt de informtie u nog in deze 'sobere' vorm en opmaak aangeboden.

De Westerkim is van oorsprong een hervormd huis, maar tegenwoordig wonen cliënten met verschillende kerkelijke- en geloofsachtergronden in ons centrum. Wel staat bij ons de Bijbel als Gods Woord centraal, waaraan de opdracht wordt ontleend dat het werk wordt gedaan in de geest van naastenliefde en barmhartigheid. Op deze site en in de algemene folder (zie elders op de website) is veel informatie over de Westerkim opgenomen. Zaken die daar aandacht krijgen zijn: De zorgvisie, het zorgaanbod, de functies en taken, het dagelijks leven en het wonen. Ook de informatieverstrekking en de aanmeldprocedure worden benoemd. In de volgende tekst wordt nader ingegaan op deze punten, of worden andere zaken toegelicht.    

De Westerkim is van oorsprong (1967) een bejaardenhuis en is door de verandering van wet-en regelgeving en zorgvraag een modern woon- en zorgcentrum voor ouderen geworden. De Westerkim is gelegen aan de Bosboomstraat 26, op loopafstand (5 tot 10 minuten) van het centrum van Hoogeveen. Zowel met de trein (station is op kort afstand), als met de auto (vlak bij de A28) zijn we heel goed bereikbaar. In de directe omgeving ligt een mooie vijver en een park met zitjes. Er is dus volop gelegenheid voor een wandeling en genieten van de omgeving. Dagelijks zijn er activiteiten in de Westerkim, zowel in groepsverband, als individueel.

In de naaste omgeving, maar ook in Hoogeveen zelf is veel te doen. We proberen de behoeftes en wensen van de bewoner en de cliënt zoveel als 

mogelijk in te vullen. De sociale kaart van Hoogeveen is daar een prima hulpmiddel bij. Zie daarvoor http://hoogeveen.socialekaartnederland.nl/

Aan de Westerkim zijn 60 aanleunwoningen gebouwd (Westerheem), in eigendom van Wooncoöperatie Domesta. Deze worden door Domesta verhuurd aan ouderen die door de wachtlijstcommissie van de Westerkim zijn voorgedragen. De woningen zijn aangesloten op het alarmeringssysteem van de Westerkim. Inmiddels ontvangen de meeste ouderen in Westerheem diverse vormen van zorg- , hulp- en dienstverlening van onze zorginstelling. Het betreft o.a. huishoudelijke hulp, het volledig pakket thuis (VPT) en Zorg Thuis, dat laatste wordt ook wel extramurale zorg of thuiszorg genoemd en betreft persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Voor beide vormen van zorg is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (C.I.Z.) Zie hiervoor de rubriek Informatiebrochure (Personalia en adressen). Het zorgaanbod van de Westerkim is gericht op de zelfstandigheid en vrijheid van haar bewoners.   

De Westerkim heeft een toegelaten capaciteit van 128 verzorgingshuisplaatsen. Eerder is door het ministerie van VWS een beschikking afgegeven voor toelating voor behandeling als bedoeld in artikel 8 van het besluit zorgaanspraken AWBZ. Deze functie 'behandeling met verblijf' (verpleeghuiszorg) is vanaf 1 januari 2013 in de Westerkim ingevoerd en vooralsnog voor 12 plaatsen beschikbaar. Het betreft hier met name PsychoGeriatrische (PG)zorg. Dit betekent dat ook dementerende ouderen kunnen komen en blijven wonen in de Westerkim. Voorlopig zonder BOPZ (gesloten deuren en andere vrijheidsbelemmerende maatregelen).

De zorg is gebaseerd op de zorgzwaarte van de bewoners en cliënten. Wij geven "zorg op maat": de bewoner en cliënt (evt. bijgestaan door de contactpersoon) kiest in overleg met ons zorgteam welke hulp geboden moet worden. Inmiddels heeft de Westerkim een 6-tal huiskamers waar (dementerende) ouderen dagstructuur ontvangen en groeps- en individuele activiteiten plaatsvinden. Tevens wordt voor nog thuis wonende ouderen dagbesteding / dagverzorging aangeboden in een fraai ingerichte huiskamer. In samenwerking met Salawaku vindt ook dagbesteding voor Molukse ouderen plaats in het wijkgebouw van deze stichting. 

De Westerstede maakt ook onderdeel uit van het woonzorgcentrum. Deze woonvoorziening is langdurig verhuurd aan Promens Care en wordt bewoond door 24 oudere mensen met een verstandelijke beperking.